Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen van Caradio.
 1. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen
  gesloten overeenkomst, indien en voorzover beide partijen zulks
  nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Het zonder commentaar accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid
  van deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden
  laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen overlet.
 1. Toepassing van de door de koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze voorwaarden worden op verzoek aan de koper toegezonden. Deze voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd via Internet op: www.caradio.nl
Artikel 2: Offertes
 1. Alle aanbiedingen van Caradio zijn vrijblijvend. Caradio is gerechtigd prijzen te wijzigen.
 1. De overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door Caradio. Caradio is gerechtigd de
  bestelling(en) te weigeren. Indien de bestelling door CaRadio wordt geweigerd, zal dit binnen 10 dagen na ontvangst
  van de bestelling worden meegedeeld.
 1. Na ontvangst van de bestelling zal CaRadio beoordelen of de bestelling:
a. kan worden geaccepteerd.
b. niet kan worden geaccepteerd.
c. kan worden geaccepteerd onder gewijzigde voorwaarden.
 1. Indien CaRadio de bestelling accepteert, zal hiervan direct een
  bevestiging worden toegezonden. De bevestiging zal per E-mail naar het
  door de koper opgegeven E-Mail adres geschieden. Op het moment van
  acceptatie is er sprake van een overeenkomst. Indien de bestelling
  alleen onder gewijzigde voorwaarden kan worden geaccepteerd, zal binnen
  10 dagen na ontvangst hiervan mededeling worden gedaan. De overeenkomst
  komt pas tot stand als de koper dit gewijzigde voorstel accepteert.
Artikel 3: Prijzen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW,
  exclusief (indien vermeld) verpakkings- en verzendkosten en exclusief montage of speciale accessoires
  tenzij uitdrukkelijk vermeld bij bevestiging van de bestelling.
 1. CaRadio brengt, indien vermeld, verpakkings-, administratie- en verzendkosten in rekening. De hoogte van de
  kosten is afhankelijk van de waarde, gewicht en aantal. Indien deze kosten hoger zijn dan hetgeen is vermeld op de
  bevestigingsmail, wordt de koper hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.
Artikel 4: Betalingen
 1. De betaling dient per vooruitbetaling te geschieden of via Mollie.nl .
  Vooruitbetaling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde
  bedrag op bankrekeningnummer IBAN: NL94 RABO 0160 4181 27
  BIC: RABONL2U, ten name van CaRadio
  onder vermelding van het ordernummer.
 1. Bij verzending naar buitenland komen de extra kosten die hiermee zijn gemoeid voor rekening van de koper. CaRadio is ook
  gerechtigd bij betaling via een creditcard kosten in rekening te brengen.
 1. Indien schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling in tegenstelling tot hetgeen is vermeld onder 4.1 te
  geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat de
  betaling had moeten plaatsvinden in verzuim zonder dat een
  ingebrekestelling is vereist en is de koper vanaf die dag een rente van
  1% per maand verschuldigd. CaRadio is gerechtigd naast de
  hoofdvordering te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de
  niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten
  zijn door de koper verschuldigd in ieder geval wanneer CaRadio
  zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
 1. Ter keuze van CaRadio kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
  omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
  tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden,
  al dan niet gecombineerd met een eis tot schade vergoeding.
 1. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
  verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die
  het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening
  betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 5: Levering
 1. De door CaRadio opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
  Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op
  schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan
  wel de overeenkomst te ontbinden.
  Indien de leveringstermijn zodanig is
  dat in redelijkheid niet van de koper kan worden verlangd de
  overeenkomst in stand te houden, dan is de koper gerechtigd de
  bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover
  dit noodzakelijk is.
 1. CaRadio kan een bestelling in meerdere deelleveringen opsplitsen. Indien hiervoor extra portokosten
  moeten worden gemaakt, is CaRadio gerechtigd deze extra kosten bij de koper in rekening te brengen.Natuurlijk doet CaRadio deelleveringen na overleg met de klant.
 1. Alle leveringen van CaRadio vinden plaats door middel van Post NL.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 1. De door CaRadio geleverde zaken blijven het eigendom van CaRadio totdat
  de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Caradio gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of de te leveren zaken zelf.
  1. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een overeenkomst.
 1. Bij overschrijding van de in deze algemene voorwaarden genoemde
  betalingstermijn en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de koper zijn
  verplichtingen niet zal nakomen, is CaRadio bevoegd de
  geleverde zaken, waarop het in 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust,
  zonder ingebrekestelling bij de koper of derden die de zaak voor de
  koper houden, terug te halen of te doen ophalen.
Artikel 7: Reclames
a. defecten
 1. De koper is verplicht direct bij het ontvangst nemen van de zaken tot
  controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden
  geconstateerd, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van CaRadio
  te worden gebracht. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven
  binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan CaRadio te worden
  gemeld.
 1. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan CaRadio is kenbaar gemaakt, worden de zaken
  geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 1. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. CaRadio
  dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 1. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt dit voor rekening en risico
  van de koper. Eveneens komen de overige kosten die worden gemaakt om
  het defecte product te retourneren voor rekening van de koper.
  Voorbeeld van dergelijke kosten is verpakkingsmateriaal. Indien de
  retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven vermeld,
  geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van CaRadio indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke
  gevallen geschiedt retourzending op een door CaRadio te bepalen
  wijze.
 1. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn ge- of verwerkt,
  beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 1. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens
  het bepaalde in artikel 8 (aansprakelijkheid/garantie).
b. niet beantwoorden aan de overeenkomst
 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien
  dit niet het geval is, dient de koper CaRadio daarvan in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat
  constatering rederlijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 1. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
  Caradio de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering
  daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan
  terug te betalen. Retournering dient te geschieden in de originele
  onbeschadigde verpakking met de daarbij behorende garantiebewijzen,
  instructieboekjes, installatiehandleidingen, accessoires, toebehoren,
  codekaarten en dergelijke.
c. Recht op ontbinding op grond van artikel 7:46d. BW
 1. Indien de koper om welke reden dan ook de producten niet wenst af te nemen,
  dan heeft de koper het recht het product binnen 7 werkdagen na
  aflevering aan CaRadio te retourneren. Retourzendingen worden
  door CaRadio in deze situatie alleen geaccepteerd indien de
  verpakking van het product tot in redelijkheid onbeschadigd is. De
  kosten voor retourzending komen geheel voor rekening en risico van de
  koper.Slechts wanneer de fout door het team van CaRadio is
  veroorzaakt zullen wij de kosten voor onze rekening nemen.
  Dit
  betekent niet dat u retourpakketten franco aan ons kunt versturen.
  Pakketten die franco aan ons worden verstuurd, zullen altijd door ons
  worden geweigerd.

  Meer informatie hierover vind u in sub-menu: klantenservice
 1. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.9 van deze algemene
  voorwaarden wenst te ontbinden, vragen wij vriendelijk dit vooraf
  schriftelijk (per e-mail, brief of fax) aan het team van CaRadio te melden. De koper kan hiervoor een Retour Met Authorisatie voor
  aanvragen, oftewel een RMA-formulier
  De koper maakt met het RMA formulier het retourkomen van zijn of haar product bekend bij het team van CaRadio, het RMA-nummer is identiek aan de CaRadio verkoopfactuurnummer die op de factuur staat.
 1. De betalingen die door de koper zijn verricht op het moment dat de overeenkomst ingevolge artikel 7.9 is herroepen,
  zal door CaRadio binnen 14 werkdagen nadat het gerouterneerde product is ontvangen, worden terugbetaald.
 1. UITGEZONDERDE PRODUCTEN:
  De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
  – Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt of geleverd;
  – versterkers, subwoofers, autoradio’s en dergelijke waarvan de verzegeling is verbroken.
 1. Mocht een retourpakket onverhoopt niet bij ons aankomen, dan bent u, als
  afzender van het pakket aansprakelijk. Zorgt u er dus altijd voor dat
  het pakket met handtekening voor ontvangst (HVA) aan ons retour komt. Dit voorkomt onnodige discussies tussen ons, u en post.nl
 1. Een bestelling kan voordat deze verzonden is altijd kosteloos geannuleerd worden.
Artikel 8: Garantie/aansprakelijkheid
 1. De door CaRadio geleverde producten worden geleverd met een
  fabrieksgarantie. Een garantiebewijs met garantievoorwaarden wordt bij
  elk product bijgesloten. Op de fabrikant van het product rust
  uitsluitend de verplichting het product te herstellen of te vervangen.
 1. Bij een defect welke valt onder de fabrieksgarantiebepalingen zal CaRadio het product aan de fabrikant of aangewezen servicecentrum
  toezenden voor herstel of vervanging. Daarbij zal Caradio de
  belangen van de koper naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen
  verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de fabrikant voor
  herstel of vervanging zorg draagt. CaRadio is niet
  aansprakelijk voor de wijze van herstel of vervanging door de
  fabrikant. Wel zal CaRadio alles doen wat in haar mogelijkheid
  ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen.
 1. Ten aanzien van aan slijtage onderhevige onderdelen bestaat geen aanspraak
  op herstel of vervanging. Eveneens zijn van aanspraak op herstel of
  vervanging uitgesloten overbelaste luidsprekers en draadbreuk. Ook voor
  ieder defect voortvloeiend uit onjuiste behandeling, gebrekkig
  onderhoud, blikseminslag, binnendringen van vloeistoffen,
  transportschade, vallen of stoten, ondeskundige montage en dergelijke
  geldt dat de koper geen aanspraak heeft op herstel of vervanging.
 1. Indien de koper door een gebrek in het geleverde product schade lijdt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
  derhalve niet in de privé-sfeer, is CaRadio voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CaRadio of
  diens leidinggevende ondergeschikte.
 1. CaRadio is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten
  die niet onder de garantiebepalingen van de fabrikant vallen. CaRadio is eveneens niet aansprakelijk voor de schade die buiten de in
  de garantiebepalingen van de fabrikant genoemde termijn vallen.
 1. De aansprakelijkheid van CaRadio is in ieder geval beperkt tot het
  verzekerde bedrag en de dekking van de door Caradio gesloten
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek zal Caradio
  de polisvoorwaarden ter beschikking van de wederpartij stellen.
 1. Caradio tracht binnen 20 werkdagen uitsluitsel te kunnen geven over
  de status en/of verdere afhandeling van een reparatieopdracht. De
  aanmelding van een reperatie via de mail (servicepagina) wordt veelal binnen 24 uur beantwoord, na ontvangst van het defecte product gaat de indicatietijd van 20 werkdagen in.
 1. Caradio draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen
  de fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt, maar hanteert zelf
  wel een termijn waarna zij zelf actie onderneemt. De gemiddelde
  tijdsduur voor een herstel en/of vervangingsactie door de fabrikant is
  ongeveer 20 werkdagen, deze termijn is echter sterk afhankelijk van
  feestdagen en vakantieperiodes. Het team van Caradio houdt deze
  termijn zo goed mogelijk in de gaten en zal bij ruime overschrijding
  vaak zelf al contact hebben opgenomen met de fabrikant. Nadat het
  artikel weer retour is bij Caradio zal er met u contact worden
  opgenomen, zodat u het product weer kan afhalen. Indien u het product
  naar ons verzonden heeft zal Caradio dit product u weer
  aanbieden via de pakketdienst.
 1. Caradio alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van
  de koper naar behoren te behartigen. Mocht er ondanks alles een geschil
  ontstaan dan kan de koper geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter
  in zijn of haar woonplaats of de plaats van zijn of haar keuze.
  .
Artikel 9: overmacht
 1. Onverminderd
  de overige aan Caradio toekomende rechten, heeft Caradio
  BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering
  van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
  rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de koper
  schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Caradio gehouden
  is tot enige schadevergoeding.
 1. Onder
  overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Caradio kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar
  schuld nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10: communicatie
 1. Voor
  misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
  bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet
  of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Caradio
  en de koper, is Caradio niet aansprakelijk, tenzij en voor
  zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Caradio.
Artikel 11: toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Caradio en de koper is Nederlands recht van toepassing.
 1. Indien de koper, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen Caradio heeft, dan wel zal verkrijgen,
  ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op
  verrekening geldt eveneens, indien de koper surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 12: wijziging van de voorwaarden
 1. Caradio is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
  Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
  inwerkingtreden. Caradio zal de gewijzigde voorwaarden tijdig
  aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden
  is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking
  zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.
Artikel 13: Klachten
 1. De
  melding van een eventuele klacht wordt veelal binnen drie werkdagen
  beantwoord. Hierbij zal Caradio zich actief inzetten om de
  koper een gepaste oplossing te kunnen bieden. Indien er een
  vervolgtraject noodzakelijk is zal dit worden toegelicht door de
  medewerker van Caradio.
 1. Caradio alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van
  de koper naar behoren te behartigen. Mocht er ondanks alles een geschil
  ontstaan dan kan de koper geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter
  in zijn of haar woonplaats of de plaats van zijn of haar keuze.
  .